Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (ngày 08, ngày 11, ngày 12/12/2023)

Đăng ngày 07 - 12 - 2023
Lượt xem: 838
100%

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

(Các ngày 08, 11,12 tháng 12 năm 2023)

(cập nhật lúc 16h ngày 7 tháng 12 năm 2023)

 

Thời gian làm việc:
Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

 

 Thứ sáu, ngày 08/12/2023

Lúc 08 giờ 00 phút, khai mạc kỳ họp

 (Truyền hình trực tiếp đến nội dung Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân)

1. Lễ chào cờ: Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự họp hát Quốc ca.

2. Thư ký kỳ họp tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp và thông qua dự kiến chương trình kỳ họp.

3. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

5. Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

6. Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kinh tế - xã hội năm 2023 và sơ kết tình hình, kết quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội giữa nhiệm kỳ 2021-2026 và giải pháp trọng tâm thời gian đến.

7. Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt thẩm tra kết quả kinh tế - xã hội năm 2023.

8. Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo sơ kết công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thời gian đến.

9. Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh báo cáo tóm tắt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

10. Thực hiện cho thôi nhiệm vụ đại biểu.

11. Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu:

- Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

- Thảo luận (Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt và điều hành).

- Thành lập Ban Kiểm phiếu.

- Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

- HĐND xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

12. UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tờ trình trình các dự thảo nghị quyết; các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình trình các dự thảo nghị quyết, tuần tự như sau:

(1) Phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương.

(2) Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

(3) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024.

(4) Phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

- UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(5) Quy định một số nội dung về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ hàng tháng đối với Ban Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh.

(6) Tạm giao biên chế công chức cấp tỉnh, cấp huyện; giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Ninh Thuận năm 2024.

- Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

- UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(7) Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Quảng Sơn.

(8) Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

(9) Chủ trương đầu tư Dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+ tỉnh Ninh Thuận.

(10) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các nguồn vốn.

(11) Dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024.

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

- UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(12) Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh hạng I, giai đoạn 2023-2025.

(13) Quy định nội dung hỗ trợ Dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

- UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(14) Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

(15) Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023, 2024.

(16) Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

- UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(17) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận.

(18) Quy định giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

(19) Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh.

- Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

- UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(20) Phê duyệt Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

(21) Phê duyệt Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

(22) Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện Khai thác mỏ đá granite ốp lát tại khu vực Tây Bắc núi Mavieck.

(23) Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 19/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

- UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

          (24) Giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          (25) Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          (26) Phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

- UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(27) Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 1 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.

(28) Đặt tên tuyến đường ven biển phía Bắc tỉnh Ninh Thuận.

- Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

- UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(29) Chính sách hỗ trợ cho học sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ bán trú thuộc các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026.

(30) Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2022/NQHĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

- UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(31) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2024-2028.

(32) Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 7 của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

13. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo các tờ trình:

(1) Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

(2) Điều chỉnh chuyên đề giám sát của HĐND tỉnh năm 2024.

(3) Thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024.

14. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết:

(1) Phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương.

(2) Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

(3) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024.

 (4) Phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

Thứ hai, ngày 11/12/2023

Buổi sáng

- Từ 8 giờ 00 - 9 giờ 15: Thảo luận tại Tổ về tình hình kinh tế - xã hội và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

- Từ 9 giờ 45 (truyền hình trực tiếp):

+ Thảo luận tại hội trường.

+ Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên thảo luận tại hội trường.

Buổi chiều (Truyền hình trực tiếp)

- Chất vấn và trả lời chất vấn.

- Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên chất vấn.

Thứ ba, ngày 12/12/2023

Buổi sáng (Truyền hình trực tiếp):

+ HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

+ Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

+ Chào cờ bế mạc./.


TB-du-kien-k-hop(13.10.2023_17h01p39)_signed.pdf | cập nhật 30t10.pdf | thay đổi thời gian kh15.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(25/11/2023 9:57 CH)

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (26/9/2023)(26/09/2023 5:30 SA)

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ...(01/09/2023 4:31 CH)

Thông báo - Giấy mời - Chương trình Kỳ họp thứ 13 (ký họp thường lệ giữa năm 2023)(18/07/2023 11:35 SA)

Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI(03/02/2023 10:56 SA)

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, 03 ngày (từ 06 -...(26/10/2022 9:57 SA)

Thông tin kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 18/10/2022 ).(17/10/2022 3:17 CH)

Thông tin kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 30/8/2022 ).(24/08/2022 5:07 CH)

Thông tin kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) (Ngày 18,19, 20 tháng...(11/07/2022 6:41 CH)

Thông tin Kỳ họp thứ 6 (14h ngày 30/6/2022), HĐND tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(23/06/2022 11:04 SA)

Tin mới nhất

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024(14/05/2024 5:06 CH)

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 17 (Để giải quyết công việc...(06/02/2024 8:01 SA)

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(25/11/2023 9:57 CH)

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (26/9/2023)(26/09/2023 5:30 SA)

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ...(01/09/2023 4:31 CH)

Tuyển chức danh Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh(29/08/2023 8:01 SA)

Thông báo - Giấy mời - Chương trình Kỳ họp thứ 13 (ký họp thường lệ giữa năm 2023)(18/07/2023 11:35 SA)

Thông báo kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(28/04/2023 12:37 CH)

Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI(03/02/2023 10:56 SA)

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, 03 ngày (từ 06 -...(26/10/2022 9:57 SA)

13 người đang online
°