Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/BC-HĐND 13/06/2024 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh
157/HĐND-VP 12/06/2024 V/v phương án sử dụng nguồn kết dư năm 2022 và nguôn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2023
156/HĐND-VP 12/06/2024 V/v gia hạn thời gian trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kinh phí Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh
19/BC-HĐND 30/05/2024 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
9/TB-HĐND 23/05/2024 Thông báo kết quả Hội nghị công tác HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận năm 2024
18/BC-HĐND 23/05/2024 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
13/BC-HĐND 06/05/2024 Báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình số 34 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6/QĐ-TTHĐND 22/04/2024 Quyết định ban hành quy định theo dõi, đánh giá hoạt động của tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
67/HĐND-VP 01/04/2024 V/v có ý kiến về việc bãi bỏ Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh
12/BC-HĐND 07/03/2024 Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc với Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố năm 2024
48/HĐND-VP 06/03/2024 V/v chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2024
9/BC-HĐND 16/02/2024 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
4/BC-HĐND 23/01/2024 Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
1/KH-HĐND 02/01/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh năm 2024
53/BC-HĐND 29/12/2023 Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
1 2 3 4 5 6    
77 người đang online
°