Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
42/BC-HĐND 17/11/2023 Báo cáo sơ kết công tác tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh giữa nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thời gian đến
23/BC-HĐND 03/08/2023 Kết quả hoạt động tháng 7 năm 2023 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
16/BC-HĐND 26/06/2023 Kết quả công tác của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
16/TB-HĐND 21/06/2023 Kết luận phiên họp lần thứ 23 Thường trực HĐND tỉnh
180/HĐND-VP 31/05/2023 V/v phương án xử lý tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 và nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2021
172/HĐND-VP 29/05/2023 V/v có ý kiến điều chỉnh thời gian trình Nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023
11/BC-HĐND 10/05/2023 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI
12/TB-HĐND 18/04/2023 Kết quả Hội nghị triển khai công tác HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận năm 2023
9/BC-HĐND 18/04/2023 Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Thuận năm 2022, gắn với sơ kết quý I/2023; phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến
11/TB-HĐND 10/04/2023 Kết luận phiên họp thường trực lần thứ 20
35/BC-HĐND 06/04/2023 Kết quả thẩm tra đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
34/BC-HĐND 06/04/2023 Kết quả thẩm tra đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
78/HĐND-VP 21/03/2023 V/v thống nhất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023
40/HĐND-VP 23/02/2023 V/v trang bị 03 xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh
5/BC-HĐND 14/02/2023 Kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
1 2 3 4 5 6    
101 người đang online
°