Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”

Đăng ngày 28 - 02 - 2023
Lượt xem: 105
100%

Ngày 27/2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa,Thể thao & Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”.

 

Hội thảo được tổ chức bằng hai hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (thủ đô Hà Nội) và trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ tọa hội thảo gồm các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Nam, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh ta.

Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tạo ra sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng cho Nhân dân, nhất là tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ có tâm huyết, sẵn sàng dấn thân cho cách mạng và trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển nền văn hóa mới.

Hội thảo với mục đích cùng nhìn lại và khẳng định nền tảng lý luận, giá trị, nguyên tắc cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam, từ đó tìm ra những định hướng, giải pháp góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, tạo động lực chấn hưng văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam trong bối cảnh mới nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai có hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và cụ thể hóa lộ trình triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Trải qua phiên chuyên đề và thảo luận bàn tròn, hội thảo đã tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ hai chuyên đề “Giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam” và “Văn hóa, con người Việt Nam - nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới”. Trong đó, các đại biểu và nhà khoa học đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ; sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng lý luận văn hóa ở Việt Nam; phát huy giá trị của Đề cương văn hóa Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; vai trò và xu hướng chuyển đổi số trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam; các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng; kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp chấn hưng văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sác dân tộc, phát triển toàn diện con người Việt Nam trong bối cảnh mới. Đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hoá đối với phát triển; hoàn thiện thể chế, pháp luật và chính sách tạo môi trường cho các hoạt động văn hoá và huy động nguồn lực cho phát triển văn hoá, con người; chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm công tác văn hoá có phẩm chất, năng lực chuyên môn xứng tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới; thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hoá và thị trường văn hoá phát triển…

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm chúc mừng Đại lễ...(30/05/2023 2:32 CH)

Thường trực HĐND tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2023(27/05/2023 1:43 CH)

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Sơ kết...(17/05/2023 7:34 SA)

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tham dự Hội nghị thông tin tuyên truyền các...(08/05/2023 6:59 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân(03/05/2023 11:41 SA)

Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham dự Hội nghị tập huấn Kỹ năng phân...(21/04/2023 1:35 CH)

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Khai mạc luyện...(14/04/2023 7:46 SA)

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn...(12/04/2023 7:51 SA)

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự lễ Công bố...(09/04/2023 2:39 CH)

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Chương trình trao...(31/03/2023 9:12 SA)

55 người đang online
°