Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 07/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018

Đăng ngày 10 - 10 - 2023
Lượt xem: 243
100%

Chiều ngày 10/10/2023, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, do đồng chí Lâm Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì, tổ chức thẩm tra dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 07/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

Theo dự thảo báo cáo, trong những năm qua, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã vào cuộc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tăng năm sau cao hơn năm trước (năm 2018, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện trong và ngoài tỉnh có 48.702 người, đạt tỷ lệ 14,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 42.793 người, đạt tỷ lệ 13% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện trong và ngoài tỉnh là 88.684 người, đạt tỷ lệ 31,31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 16,51% so với năm 2018; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 77.795 người, đạt tỷ lệ 25,2%, tăng 12,2% so với năm 2018); công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW được quan tâm lãnh đạo, góp phần nâng cao nhận thức về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và mỗi người dân. Công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời, sát thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong hành động của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước ngày càng được nâng cao; sự phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động được coi trọng để nâng cao hiệu quả quản lý người tham gia và thực thi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra tăng dần về số lượng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công tác quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Chế độ chính sách đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quyền lợi người lao động được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời, chính xác.

Đ/c Lâm Đông – UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số khó khăn, hạn chế như: tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn thấp so với bình quân chung của cả nước; tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra; số đơn vị chấp hành quyết định xử phạt thấp, nhiều doanh nghiệp trốn tránh, cố tình chây ỳ không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính; chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT chưa đủ sức răn đe; người lao động dừng đóng và đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần năm sau luôn cao hơn năm trước, làm ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

 

Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW, tại dự thảo Báo cáo, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất mục tiêu cụ thể: đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 93%. Đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 95% với 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW. Ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh; đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của Hội đồng nhân dân các cấp; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; duy trì nề nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện hiệu quả công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lâm Đông cơ bản thống nhất những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại dự thảo Báo cáo. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, hoàn hiện về bố cục, kỹ thuật trình bày, đánh giá bổ sung số liệu có sự so sánh về tỷ lệ người tham gia BHXH được tăng lên hàng năm; vai trò giám sát của UBMTTQVN; quyền lợi của người tham gia BHXH, công tác tuy tố xét xử đối với hành vi trốn đóng BHXH để trình Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến./. 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Chương trình thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận,...(14/11/2023 8:45 SA)

Ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024(28/10/2023 7:19 SA)

Đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp...(16/08/2023 1:41 CH)

Khảo sát công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn xã Phước Hải, huyện Ninh...(10/01/2023 2:37 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận, thống nhất nội dung kế hoạch và đề cương giám sát...(26/12/2022 11:07 SA)

Khảo sát mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở...(08/11/2022 9:08 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý...(05/06/2022 4:48 CH)

Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà Người cao tuổi nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Người...(04/06/2022 5:42 CH)

Ban Văn hóa – Xã hội giám sát công tác quản lý hoạt động về dược và vật tư y tế (25/04/2022 9:06 SA)

Ban Văn hóa – Xã hội giám sát công tác quản lý hoạt động về dược và vật tư y tế(18/04/2022 7:47 SA)

12 người đang online
°