Báo cáo của các đối tượng chịu sự giám sát

Đăng ngày 08 - 09 - 2022
Lượt xem: 790
100%

 

**** Hướng dẫn sử dụng :

1. Click vào đơn vị nào, xem báo cáo đơn vị đó;

2.  Để tải toàn bộ hồ sơ của 1 đơn vị, Click vào thư mục (*.Zip) phía dưới ***

 

Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022; Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”;

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-ĐGS ngày 19/8/2022 của Đoàn Giám sát, để đợt giám sát được tổ chức chất lượng, hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Đoàn Giám sát chia thành các Đoàn, có trách nhiệm nghiên cứu sâu, kỹ báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực đã được phân công các thành viên (Theo Thông báo số 13/TB-ĐGS ngày 19/8/2022 của Đoàn Giám sát); cụ thể như sau:

I. Các Đoàn giám sát và cơ quan, đơn vị được phân công nghiên cứu

1. Đoàn Giám sát 1

a) Thành phần

- Ông Trần Minh Lực -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn.

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó đoàn.

- Ông Lâm Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thành viên.

- Ông Lê Kim Hiệp - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên.

- Công chức tham mưu, giúp việc, phục vụ:

+ Bà Châu Thị Thanh Hiền - Trưởng phòng HC-TC-QT, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

+ Ông Mai Hồng - Chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

+ Bà Trần Thị Yến Chi - Chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

b) Cơ quan, đơn vị được phân công cho Đoàn Giám sát

- Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; BQL Vườn Quốc gia Núi Chúa; BQL Vườn Quốc gia Phước Bình; Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước; Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận; Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận; Đài PT-TH tỉnh.

- UBND các huyện: Ninh Phước, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

2. Đoàn Giám sát 2

a) Thành phần

- Ông Trần Minh Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn.

- Ông Lê Công Bình - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó đoàn.

- Bà Trần Đỗ Oanh - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thành viên.

- Bà Nguyễn Phạm Bảo Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thành viên.

- Ông Lê Quyện - Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên.

- Công chức tham mưu, giúp việc, phục vụ:

+ Bà Trần Thị Phép - Phó trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

+ Ông Nguyễn Long - Chuyên viên chính Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

+ Ông Trương Thế Vương – Chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

b) Cơ quan, đơn vị được phân công cho Đoàn Giám sát

          - Sở Kế hoạch đầu tư; Xây dựng; Công Thương; Sở Y tế; Văn phòng UBND tỉnh; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trường Cao Đẳng nghề Ninh Thuận; Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận; Công ty cổ phần Công trình đô thị Ninh Thuận; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Cục Thống kê tỉnh.

         - UBND các huyện: Thuận Nam, Ninh Hải, Ninh Sơn.

3. Đoàn Giám sát 3

a) Thành phần

- Ông Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn.

- Ông Tô Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó đoàn.

- Bà PiNăng Thị Hốn - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thành viên.

- Ông Lê Thanh Hùng - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thành viên.

- Ông Trần Minh Cảnh - Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành viên.

- Công chức tham mưu, giúp việc, phục vụ:

+ Bà Trần Thị Yến Thảo - Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Sim - Chuyên viên phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

b) Cơ quan, đơn vị được phân công cho Đoàn Giám sát

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học công nghệ; Giao thông vận tải; sở Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến; BQL các Khu Công nghiệp tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Ninh Thuận; Cục thuế tỉnh; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

          - UBND các huyện: Thuận Bắc, Bác Ái.

II. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng đoàn, Phó đoàn chỉ đạo tổ chức nghiên cứu qua báo cáo các cơ quan, đơn vị được phân công; họp xem xét đánh giá để lựa chọn làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách, làm việc trực tiếp ít nhất 04 đơn vị trở lên (do Trưởng Đoàn quyết định lựa chọn, thông báo thời gian làm việc); có báo cáo kết quả giám sát gửi về Đoàn Giám sát trước ngày 07/11.

Báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh, đề nghị thành viên Đoàn Giám sát cập nhật, nghiên cứu.

2. Đoàn Giám sát làm việc với UBND tỉnh khoảng ngày 14-18/11/2022.

3. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Tổ Giúp việc tham mưu cho các Đoàn Giám sát hoàn thành nhiệm vụ./. 


VP Đoàn ĐBQH và HĐND .zip | Đài Phát thanh và Truyền hình.zip | Đài Phát thanh và Truyền hình 2 .zip | Sở Tư Pháp.zip | Sở Tư Pháp 2.zip | Công ty cổ phần công trình đô thị.zip | Sở Xây dựng.zip | Sở Xây dựng 2 .zip | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.zip | Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết.zip | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT.zip | UBND huyện Thuận Nam.zip | Sở Nội vụ.zip | BND huyện Thuận Bắc.zip | UBND huyện Ninh Phước.zip | UBND huyện Bác Ái.zip | Cục thi hành án tỉnh.zip | UBND huyện Ninh Sơn.zip | Thanh tra tỉnh.zip | BQL Vườn quốc gia Núi Chúa.zip | BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp.zip | ở Kế hoạch Đầu tư.zip | Sở Khoa học và Công nghệ.zip | BQLDA đầu tư xây dựng các CTDD và CN.zip | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận.zip | an Xây Dựng Năng Lực.zip | Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp .zip | BQLDAĐTXDCCT Giao thông.zip | Công ty TNHH NTV KTCT Thủy Lợi Ninh Thuận.zip | Bệnh viện tỉnh.zip | Sở Thông tin và Truyền thông.zip | UBND Thành phố Phan rang - Tháp chàm.zip | Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.zip | BQL vườn quốc gia Phước Bình.zip | Tòa án nhân dân tỉnh.zip | Kho bạc nhà nước Ninh Thuận.zip | UBND Tỉnh Ninh Thuận.zip | Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận.zip | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn.pdf | Sở lao động TBXH.pdf | Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.pdf | Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.zip | Sở Giáo dục và Đào tạo.zip | UBND Tỉnh Ninh Thuận.zip | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.zip | SỞ TÀI CHÍNH.zip | STC BC.pdf | Sở LTBXH BC.pdf | Thanh tra tỉnh BC.pdf | Sở Giáo dục và Đào tạo BC.pdf | Sở Nội vụ BC.pdf | BQL Vườn quốc gia Núi Chúa BC.pdf | BQL vườn quốc gia Phước Bình BC.pdf | Ban Xây dựng năng lực BC.pdf | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi BC.pdf | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận BC.pdf | Đài PT-TH BC.pdf | Ninh Phước BC.pdf | thành phố Phan Rang - Tháp Chàm BC.pdf | Sở TNMT.zip | STNMT BC.pdf | Sở KHĐT BC.pdf | Sở XD BC.pdf | ở CT BC.pdf | VP UBND tỉnh.zip | VP UBND tỉnh BC.pdf | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BC.pdf | ường CĐ nghề BCpdf.pdf | Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận (2).zip | Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận BC.pdf | đô thị BC.pdf | Tòa án nhân dân tỉnh BC.pdf | Cục Thống kê tỉnh BC.pdf | Thuận Nam BC.pdf | Ninh Hải BC.pdf | Ninh Sơn BCpdf.pdf | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BC.pdf | Sở Khoa học công nghệ BC.pdf | Giao thông vận tải BC.pdf | Sở Tư Pháp BC.pdf | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch BC.pdf | Sở Thông tin BC.pdf | Bệnh viện tỉnh BC.pdf | VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.pdf | Kho bạc BC.pdf | Ngân hàng Nhà nước BC.pdf | Cục thuế tỉnh BC.pdf | LÂm nghiệp Tân tiếnBC.pdf | Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp BC.pdf | Thuận Bắc BC.pdf | Bác Ái BC.pdf | Cục Thi hành án dân sự tỉnh BC.pdf | BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp BC725.pdf | BQLDAĐTXDCCT Giao thông BC.pdf | sở công thương BC.pdf | Sở TNMT.pdf | Sở Tài nguyên.zip

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Kế hoạch giám sát chuyên đề(08/09/2022 6:28 CH)

Quyết Định thành lập đoàn giám sát(07/09/2022 6:30 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch giám sát chuyên đề(08/09/2022 6:28 CH)

Quyết Định thành lập đoàn giám sát(07/09/2022 6:30 CH)

30 người đang online
°