Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 35/BC-HĐND
Ngày ban hành 06/04/2023
Trích yếu Kết quả thẩm tra đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành Ban Pháp chế
Lĩnh vực
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm BCTT-Muc-chi-ho-tro-dao-tao-boi-duong(06.04.2023_16h29p10)_signed.pdf
72 người đang online
°