Tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

100%

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

Số

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

(0259)

I

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

1

Phạm Đăng Thành

Chánh Văn phòng

3820213

2

Nguyễn Chế Quốc Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

3922809

3

Trương Minh Vũ

Phó Chánh Văn phòng

3517596

I.1

Phòng Công tác Quốc hội

1

Nguyễn Thị Quý

Chuyên viên

3922809

2

Nguyễn Thị Thúy Sương

Phó Trưởng phòng

3922809

3

Nguyễn Cửu Thị Tuyết Nga

Chuyên viên, Kế toán

3836718

4

Vũ Thị Bích Hiền

Chuyên viên, Văn thư

3836718

I.2

Phòng công tác HĐND

1

Trần Thị Yến Thảo

Trưởng phòng

3833153

2

Nguyễn Long

Chuyên viên chính

3826961

3

Mai Hồng

Chuyên viên

3833153

4

Trần Thị Yến Chi

Chuyên viên

3833153

5

Trần Thị Phép

 Phó Trưởng phòng

3833153

6

Trương Thế Vương

Chuyên viên

3826961

I.3

Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị

1 Châu Nguyễn Thanh Hiền Trưởng Phòng 3825068

1

Đổng Lắm

Phó Trưởng phòng

3834306

2

Quách Văn Mạnh

Chuyên viên

3834306

3

Đinh Thị Lan Hương

Chuyên viên

3822693

4

Hồ Thị Thúy Phượng

Chuyên viên, Kế toán

3822628

5

Nguyễn Thị Hồng Sim

Chuyên viên, Văn thư

3822693

6

Phạm Duy Hiệp

Nhân viên lái xe

3822693

7

Nguyễn Xuân Trinh

Nhân viên lái xe

3836718

8

Trần Chí Hòa

Nhân viên lái xe

3836718

9

Nguyễn Kim Bắc

Nhân viên lái xe

3822693

10

Nguyễn Thị Tảo

Nhân viên tạp vụ

3822693

11

Châu Văn Sơn

Nhân viên bảo vệ

3836718

Lê Trọng Giáp - A Trưởng tiểu đội bảo vệ mục tiêu

3837987

Phòng bảo vệ mục tiêu

3826962

168 người đang online
°