Quyết định thành lập giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2022