Giám sát chuyên đề về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận

Ngày 25/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh (Đoàn giám sát số 2) do đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận về thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2021.

Qua 5 năm thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN, Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện các quy định về minh bạch; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành của Công ty. Về công tác THTK, CLP, Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận đã quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng định mức và quy định, …

Toàn cảnh buổi làm việc

Qua buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, THTK, CLP (ban hành hàng năm, 5 năm) nhất là cụ thể trong từng lĩnh vực và phân công trách nhiệm thực hiện; Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, THTK,CLP, gắn với phong trào thi đua, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN, THTK, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; Chú trọng công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp nước, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong tỉnh…

Thế Vương.