Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, 03 ngày (từ 06 - 08/12/2022).

A. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp

1. Thời gian: 03 ngày (từ 06 - 08/12/2022).

2. Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh.

B. Nội dung kỳ họp

I. Các báo cáo được xem xét, giám sát tại kỳ họp

1. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về:

- Tình hình và kết quả công tác của HĐND tỉnh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

- Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được gửi đến HĐND tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI.

2. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; cụ thể các báo cáo:

- Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

- Báo cáo về kinh tế - xã hội.

- Báo cáo về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước (tạm ứng, thu hồi tạm ứng ngân sách, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước).

- Báo cáo về đầu tư phát triển.

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Báo cáo về phòng, chống tham nhũng.

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh.

3. Báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

4. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

5. Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các Báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề.

6. Báo cáo của các Sở, ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

II. Danh mục nghị quyết trình kỳ họp thông qua

* Nghị quyết ban hành dưới hình thức văn bản hành chính thông thường: .... nghị quyết

1. Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

2. Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, biên chế hội năm 2023.

3. Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

4. Nghị quyết Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023.

5. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

6. Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.

7. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.

8. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

9. Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

10. Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

11. Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

12. Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

13. Nghị quyết xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          14. Nghị quyết phê duyệt Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.

          15. Nghị quyết về thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          16. Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác - Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đoạn qua địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

17. Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác - Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái.

18. Nghị quyết phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

19. Nghị quyết cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác năm 2022 - Dự án Kênh chuyển nước Tân Giang-Sông Biêu.

20. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

21. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

* Nghị quyết ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật: ... nghị quyết

1. Nghị quyết Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025.

2. Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu khi công dân đăng ký thường trú theo điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

3. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

4. Nghị quyết đặt tên tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận.

5. Nghị quyết quy định một số chính sách, nội dung chi và mức chi đặc thù cho công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

6. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

7. Nghị quyết về cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

8. Nghị quyết quy định mức ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

9. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và các đối tượng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp của tỉnh Ninh Thuận.

10. Nghị quyết quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

11. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó và định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội Dân phòng.

12.  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

13. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND Quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

15. Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và nội dung, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

16. Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

III. Tổ chức các phiên thảo luận

  1. Thảo luận tổ.
  2. Thảo luận tại hội trường.

IV. Tổ chức phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn

Qua xem xét đề nghị chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, xem xét kết quả giám sát, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh xem xét lựa chọn nội dung vấn đề chất vấn.

C. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

- Tham mưu Đảng Đoàn HĐND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương tổ chức kỳ họp.

- Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; xem xét, giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, phân công, điều hòa, phối hợp các Ban của HĐND tổ chức các hoạt động giám sát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; tổ chức giám sát, xem xét, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của ngành, lĩnh vực qua các báo cáo tổng kết năm; xem xét lựa chọn những vấn đề cần thảo luận, giải trình, chất vấn và xem xét trả lời chất vấn; tổng hợp các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND; phân công thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp theo quy trình luật định.

- Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đảm bảo quy trình luật định; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh.

- Các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc khảo sát, đánh giá, xây dựng và thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết thông qua tại kỳ họp; đề xuất nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo quy định trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Đại biểu HĐND tỉnh

- Đề xuất, đăng ký nội dung thảo luận, vấn đề chất vấn tại kỳ họp.

- Nghiên cứu sâu kỹ các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, để thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, chức năng quyết định. Tham gia đầy đủ các phiên làm việc của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về các nội dung liên quan.

3. UBND tỉnh

- Rà soát, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, để đại biểu HĐND tỉnh trả lời cử tri.

  - Chỉ đạo nâng cao chất lượng các báo cáo tổng kết, hồ sơ trình dự thảo nghị quyết; chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

- Chỉ đạo các Sở, ngành chuẩn bị báo cáo tổng kết năm đảm bảo thời gian quy định để các Ban HĐND tỉnh giám sát, báo cáo tại kỳ họp.

4. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, tổ chức đưa tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết và theo dõi diễn biến kỳ họp, thực hiện truyền hình trực tiếp các phiên họp khai mạc, chất vấn và trả lời chất vấn, phiên bế mạc kỳ họp.

5. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tổ chức tốt các công tác trước, trong và sau kỳ họp.

D. Mốc thời gian, số lượng, hình thức các loại văn bản gửi về Thường trực HĐND tỉnh

1. Báo cáo tổng kết năm của UBND tỉnh và các Sở, ngành, lĩnh vực

Các Báo cáo của UBND tỉnh, các Sở, ngành, lĩnh vực để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp, gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10/11/2022.

2. Tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh (Hồ sơ trình dự thảo nghị quyết)

- Các hồ sơ tờ trình, đề án, báo cáo thuyết minh, dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh (theo danh mục trên), gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10/11/2022 (Thường trực HĐND tỉnh sẽ chỉ đạo, phân công các Ban thẩm tra, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, tổng hợp thẩm tra trình kỳ họp theo quy định pháp luật).

- Số lượng: 20 bộ tài liệu giấy (tính cả 05 bộ tài liệu phục vụ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

3. Ngoài việc gửi tài liệu bằng bản giấy như trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi file PDF bao gồm các tài liệu liên quan về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh qua địa chỉ mail: congtachdnd@ninhthuan.gov.vn, để Văn phòng HĐND tỉnh đăng tải tài liệu lên Trang Thông tin điện tử của HĐND tỉnh phục vụ đại biểu tra cứu trong kỳ họp./.