Thông tin kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 18/10/2022 ).

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

(Sáng ngày 18/10/2022)

 

1. Lễ chào cờ.

2. Thư ký kỳ họp tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp và thông qua dự kiến chương trình kỳ họp.

3. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

5. UBND tỉnh báo cáo các tờ trình:

(1) Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu căn cứ chiến đấu (mô phỏng) phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

(2) Bổ sung Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

* Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra.

6. UBND tỉnh báo cáo các tờ trình:

(3) Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ phân cấp vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận.

(4) Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

(5) Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

* Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra.

7. UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(6) Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

* Lãnh đạo Ban Văn hoá – Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra.

8. UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(7) Điều chỉnh tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 của tỉnh.

* Lãnh đạo Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra.

9. UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(8) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

(9) Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025.

(10) Ngưng hiệu lực Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận. 

* Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra.

10. Thảo luận tại các Tổ.

11. Nghỉ giải lao (Thư ký các Tổ thảo luận tổng hợp kết quả thảo luận Tổ).

12. Thực hiện công tác nhân sự.

13. HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

14. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

15. Chào cờ bế mạc./.