Mời họp đảng đoàn 14h00 ngày 13/4/2022, phiên họp tháng 4/2022

1/ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự (Chánh Văn phòng).

2/ Quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc họp (Bí thư đảng đoàn).

3/ Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: 1/ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; 2/ Quy hoạch phân khu khu vực số 3 thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận.

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra;

          - Thảo luận.

-  Kết luận (Bí thư Đảng đoàn).

4/ Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo các nội dung: 1/ Kết quả công tác quý I/2022 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; 2/ Báo cáo phục vụ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy; 3/ Kế hoạch tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh.

        - Thảo luận.

        -  Kết luận (Bí thư Đảng đoàn).