Tài liệu phục vụ Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố Quý I năm 2022. (giấy mời số 20-Lúc 14 giờ 00, ngày 01/4/2022)

  • Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 01/4/2022.
  • Địa điểm: Tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
  • Về Thành phần: Mời Thường trực HĐND, các Ban HĐND các huyện, thành phố tham dự Hội nghị. Đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố quán triệt nội dung Hội nghị đến Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn.

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố quý I/2022 

------------------------

 

1/ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự (Văn phòng HĐND tỉnh).

2/ Quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc họp (Chủ trì hội nghị).

3/ Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo các nội dung:

- Kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh quý I/2022; chương trình công tác quý II/2022.

- Kết quả Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2021; Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên.

4/ Hội nghị thảo luận; Thường trực HĐND các huyện, thành phố phản ánh hoạt động quý I/2022.

5/ Quán triệt nội dung Kết luận số 15-KL/TU Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết luận hội nghị (Thường trực HĐND tỉnh).

Tài liệu họp

 

 

 

 

  Quét mã QR tải Tài liệu họp