Giấy mời, Quyết định triệu tập dự kỳ họp thứ 4

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

(Từ 8 giờ 00, ngày 11/3/2021)

 

1. Lễ chào cờ.

2. Thư ký kỳ họp tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp và thông qua dự kiến chương trình kỳ họp.

3. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

5. UBND tỉnh báo cáo tờ trình trình các dự thảo nghị quyết về:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

6. Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra.

7. Chủ tọa điều hành thảo luận.

8. HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết.

          9. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

10. Chào cờ bế mạc./.