Hội nghị ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp năm 2022

Chiều ngày 28/02/2022Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Trưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022; Hội nghị đã thông qua dự thảo Bản giao ước thi đua, Kế hoạch hoạt động phong trào thi đua và Quy chế hoạt động của Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp năm 2022.

Tham dự Hội nghị đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua gồm: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Đại diện Trưởng Khối thi đua thông qua nội dung chương trình Hội nghị

 

Các đơn vị trong Khối cùng thống nhất quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, kết quả đạt được trong năm 2021, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn các phong trào thi đua, các đợt thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, qua đó tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992 - 01/4/2022).

    

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị

trong Khối tham gia ký kết giao ước thi đua

Đồng thời, bám sát nhiệm vụ được phân công tại Thông báo số 09/TB-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về Trưởng, Phó Khối thi đua tỉnh năm 2022, các đại biểu tham dự đã thảo luận một số nội dung về Kế hoạch hoạt động phong trào thi đua và Quy chế hoạt động của Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp năm 2022 để thống nhất ban hành cùng thực hiện.

Qua đó các cơ quan đơn vị trong Khối thi đua tham mưu, tổng hợp đã nhất trí và thống nhất các nội dung giao ước thi đua, trong đó phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị trong Khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong giao ước thi đuu đã ký.

          Hình ảnh về Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Quách Văn Mạnh