Báo cáo Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND

100%

                                  

                                                                         NĂM 2022

Tháng 1                                Tháng 4                         Tháng 7                       Tháng 10

Tháng 2                                Tháng 5                          Tháng 8                      Tháng 11

Tháng 3                                Tháng 6                          Tháng 9                      Tháng 12

Quý I                                     Quý II                               Quý III                         Quý IV

48 người đang online
°